english

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Czompoly s.r.o.
Ventúrska 16
811 01 Bratislava

+421 2 5479 1521
Fax: +421 2 5479 1521
office@czompoly.sk

Reg. SAK č. 4170
IČO: 47 234 547
IČ DPH: SK2023287981
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Bratislava
č. účtu: 2900369451/0200
IBAN: SK51 0200 0000 0029 0036 9451

Odborné zameranie

Obchodné právo

Zabezpečenie komplexnej právnej agendy obchodných spoločností od založenia po likvidáciu, zakladanie obchodných spoločností na kľúč, zabezpečenie zmien v obchodných spoločnostiach (zmeny predmetu podnikania, sídla, konateľov, spoločníkov, prevody obchodných podielov, zvyšovanie a znižovanie základného imania, zosúlaďovanie zápisov v obchodnom registri so skutočným stavom atď.), príprava valných zhromaždení, zastupovanie pred súdmi, živnostenskými a daňovými úradmi, zastupovanie pred obchodným registrom, súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane podávania návrhov na exekučné konanie, zastupovanie v exekučnom konaní, spisovanie žalôb a iných podaní, tvorba a pripomienkovanie zmlúv, právne rozbory, konkurzný monitoring, prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, registrácia ochranných známok, ochrana pred nekalosúťažným konaním.

Občianske právo

Zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi, súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane podávania návrhov na exekučné konanie, zastupovanie v exekučnom konaní, spisovanie žalôb a iných podaní, tvorba a pripomienkovanie kúpnych, darovacích a iných zmlúv, právne rozbory, komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností, zastupovanie pred katastrálnym úradom, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Pracovné právo

Zabezpečenie komplexnej pracovnoprávnej agendy obchodných spoločností, tvorba a pripomienkovanie pracovných zmlúv, výpovedí, okamžitého skončenia pracovného pomeru, dohôd o skončení pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti, poradenstvo pri jednotlivých formách skončenia pracovného pomeru, zastupovanie pred súdmi v sporoch o neplatné skončenie pracovného pomeru, o náhradu mzdy, pri zodpovednosti za škodu, schodkoch na hodnotách zverených na vyúčtovanie.

Trestné právo

Zastupovanie poškodených a náhrada škody v trestnom konaní.

Ak máte pochybnosti, či Váš problém spadá do niektorej z vyššie uvedených právnych oblastí, kontaktujte nás na adrese office@czompoly.sk, radi Vám odpovieme.

Copyright © 2005-2019 MAMEDIA, s.r.o.