english

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Czompoly s.r.o.
Ventúrska 16
811 01 Bratislava

+421 2 5479 1521
Fax: +421 2 5479 1521
office@czompoly.sk

Reg. SAK č. 4170
IČO: 47 234 547
IČ DPH: SK2023287981
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Bratislava
č. účtu: 2900369451/0200
IBAN: SK51 0200 0000 0029 0036 9451

Linky

Právne informácie

Zbierka zákonov SR
Obchodný register SR
Živnostenský register SR
Register úpadcov, konkurzov, likvidácií a dražieb SR

Profesné právnické organizácie

Slovenská advokátska komora
Slovenská komora daňových poradcov
Notárska komora
Medzinárodné združenie advokátskych komôr (IBA)
Združenie amerických advokátskych komôr (ABA)

Orgány verejnej moci Slovenskej republiky

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo zdravotnictva SR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR
Národný bezpečnostný úrad
Poštový úrad SR
Protimonopolný úrad
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Slovenská obchodná inšpekcia
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Správa štátnych hmotných rezerv
Štatistický úrad SR
Telekomunikačný úrad SR
Úrad pre štátnu službu
Úrad pre verejné obstarávania
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad jadrového dozoru
Úrad boja proti korupcii
Úrad na ochranu osobných údajov
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ústav pamäti národa
Najvyšší kontrolný úrad SR
Ústavný súd SR
Generálna prokuratúra SR

Európska únia

Európska únia
Delegácia Európskej komisie v SR
Európsky súdny dvor
Rada Európy
Európsky súd pre ľudské práva

Copyright © 2005-2019 MAMEDIA, s.r.o.